U petak 08. septembra 2023. godine mr. Admir-ef. Blitović je održao hutbu u Ferhat-pašinoj džamiji. Hutbu prenosimo u cjelosti:

Hvala Allahu dž.š, Gospodaru svih svjetova, Koji je naglasio da su među njegovim robovima najbogobojazniji učeni; salavat i selam neka je na posljednjeg Božijeg poslanika, vjerovjesnika, Muhammeda a.s. koji je rekao da kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere; neka su salavat i selam na poslanikovu časnu porodicu, plemenite ashabe, i sve šehide koji su živjeli i umrli na Istini.

Poštovana braćo,

Izvor znanja kojeg ljudi posjeduju i kojeg ne posjeduju je Allah dž.š, i On je preko meleka Džibrila od Svog znanja, u obliku kelima, riječi, risala, poslanica, suhufa, listova, i kitaba, knjiga, objava darovao ljudima onoliko koliko su oni u datom momentu bili sposobni naučiti, razumjeti, primjeniti i poučiti druge u vremenu i prostoru u kojem su živjeli. U četvrtom ajetu sure el-Alek se kaže da Allah dž.š poučava peru, tj. znanju, i onome što se perom bilježi, a tintom piše. Zato sve Božije poslanike, od Adema a.s. do Muhammeda a.s., trebamo smatrati učiteljima čovječanstva, koji su kazivali i tumačili Božije riječi, a potom ih oživotvorili u svakodnevnici. Poslanici su kao emanet preuzet od Boga, svojim riječima i primjerima, davali ljudima smjernice, kako bi postigli sreću na dunjaluku i nagradu na Ahiretu.

Cilj stvaranja čovjeka je postizanje spoznaje Gospodara, a ta spoznaja se postiže putem nauke. Zbog spoznaje i znanja, čovjek je učinjen krunskim bićem među Božijim stvorenjima. U trideset i prvom ajetu sure el-Bekare se kaže: „I pouči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče:“Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite“, Allah dž.š nam ukazuje na događaj koji se desio između Adema a.s. i meleka u preegzistentnom svijetu, a u kojem se na jasan način ukazuje na znanje i vrijednost onoga ko ga usvoji i posjeduje. Na važnost ‘ilma, znanja ukazivano je kroz sve Božije objave, ali ono posebno biva naglašeno u Kur’anu, kroz mnogobrojne ajete, zbog džahilijeta, tmine. Čitajući kur’anski tekst, i tumačeći isti, darovita ulema je uvidjela da se u različitim kontekstima riječ ‘ilm, tj. znanje, u Jasnoj knjizi pojavljuje oko sedam stotina i pedeset puta. Također, potrebno je naglasiti i važnost kur’anskih kazivanja ili qasasa, u kojima se navode povijesni događaji radi uzimanja pouka, kako bi se sa njima osnažila vjernička srca na putu Islama, te da bi se naglasio kontinuitet poslaničke prakse i poziva u tevhid, vjerovanje u Jednog Boga, kroz stoljeća.

Poštovane džematlije,

Muhammed a.s. je podsticao ashabe na sticanje znanja, traženje nauke i poučavanje drugih, te je jednom prilikom rekao:“Najbolji među vama je onaj koji uči, proučava Kur’an i druge podučava njegovoj vrijednosti“. Vođeni ovim hadisom, kao i drugim, u kojima se ističe znanje i podstiče širenje nauke i podučavanja, mnogi ashabi su za vrijeme Poslanika a.s. odlazili da podučavaju u različitim mjestima, šireći tako svjetlo Islama i znanje, koje su naučili od posljednjeg Božijeg poslanika. Nakon njegove smrti potreba za poučavanjem je postala još veća, te su mnogi ashabi napustili Mekku i Medinu zbog misije širenja Islama i podučavanja drugih naroda. Imam Gazali je zabilježio predaju od poznatog ashaba Muaza ibn Džebela o učenju i podučavanju, a koja glasi:“Proučavajte nauku, jer je učenje vid strahopoštovanja prema Uzvišenom Allahu. Traganje za naukom je vid robovanja dragome Bogu, a predanost na tom putu je poput činjenja tesbiha. Podučavanje drugog sa ciljem postizanja spoznaje je sadaka. Učeći čovjek nikad nije sam, a kada je u tuđini, nauka mu je svjetionik u životnom bespuću i put ka uspjehu.“

U Buharijinoj zbirci se navodi poznati hadis u kome se kaže da se Džibril-i-emin pojavio u ljudskom obliku, te da je sjeo do Božijeg poslanika tako da su njegova koljena dodirivala Poslanikova a.s., nakon čega je postavio pitanja o imanu, islamu, ihsanu i Sudnjem danu, na koja mu je Resulullah davao odgovore. Ovaj model izravnog podučavanja, iz prsa u prsa, dugo se primjenjivao u mektebima, medresama, a na pojedinim islamskim univerzitetima se zadržao sve do danas.

Draga braćo i poštovani vjernici,

Nalazimo se na početku nove školske godine, a sutra, 09. septembra 2023. godine, u svim džematima Islamske zajednice, počinje nova mektepska 2023/24. godina. Nadamo se da su vrijedni muallimi sa džematskim odborima izvršili neophodne pripreme kako bi se našoj djeci približilo i omililo učenje o vjeri Islamu. Mekteb, prostor za poučavanje, je uspostavljen zbog podučavanja osnovnim postulatima vjere, konkretnije trideset i tri dini islamska šarta, te postizanje sreće na ovom i budućem svijetu.

Molim Allaha dž.š da blagoslovi početak mektebske godine i učini sretnim sve one koji budu pohađali, te uputi one koji se dvoume i podari sreću i porodični mir svima.

Amin!